POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych jest ANAGO Agnieszka Tomczuk,
NIP 7542584308 z siedzibą w Opolu, kod 45-370, ul. Ozimska 95/6, zwana
dalej Usługodawcą.

2. Administrator bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych Klienta, które
przetwarza. Stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa,
mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem
przetwarzanych danych, w szczególności transmisja danych w ramach Serwisu jest
chroniona przez Usługodawcę odpowiednim szyfrowaniem.

3. Klient zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych poprzez stronę
https://szostyzmysl.net, zwaną dalej Serwisem. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a. podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy (obsługę zamówienia Klienta);
b. realizacji umowy, tj. składanego przez Klienta zamówienia na produkty znajdujące się w
Serwisie oraz podjęcie czynności związanych z zawartą umową (realizacją zamówienia), w
szczególności rozpatrywanie reklamacji składanych przez Klienta oraz zwrotu świadczeń w
przypadku odstąpienia od umowy;
c. prowadzenia działań marketingowych (m.in. przesyłanie newslettera, oferty handlowej,
informacji o akcjach promocyjnych, informacji o dostępności produktów) tylko jeżeli
Klient wyrazi na nie zgodę.

4. Usługodawca oświadcza, że:
a. jego systemy informatyczne, procedury wewnętrzne zabezpieczające dane
oraz faktyczne zabezpieczenia danych, odpowiadają wymogom Ustawy o ochronie danych
osobowych (w szczególności z art. 36-39), tj. zapobiegają udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym,
b. osoby, które w imieniu Usługodawcy będą przetwarzać dane osobowe, zostały
przeszkolone w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
c. podane przez Klienta dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do
wykonania czynności, o których mowa w pkt. 3 powyżej oraz 10 lat po ich zakończeniu,
chyba że obowiązujące przepisy prawa nakładają na Administratora danych obowiązek
przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy.

5. Usługodawca może przekazać dane Klienta osobom lub podmiotom podwykonawczym
jeśli jest to konieczne by zrealizować zamówioną przez Klienta usługę (wówczas dane
mogą zostać przekazane np. do biura księgowego, banku czy firm realizujących płatności,
dostawców przesyłek, dostawców newslettera, obsługi marketingowej itp). W takim
przypadku Usługodawca nadal pozostaje administratorem tych danych i odpowiada za ich
bezpieczeństwo.